КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ    |   Статьи    |  Контакт       

Клуб  Собак  Всех  Пород
Киев
   Главная      О Клубе       Породы Клуба       Щенки Клуба      Дрессировочные площадки
УСТАВ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА УКРАИНЫ

 

 

* партнеры сайта *
 

Розділ І
Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Кінологічна Спілка України" (надалі за текстом КСУ) є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує на основі спільності інтересів громадян України - власників чистопородних собак для спільної реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повна назва КСУ:
Всеукраїнська громадська організація "Кінологічна Спілка України".
Скорочена назва:
ВГО "КСУ" або КСУ.
1.3. КСУ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, принципів Міжнародної Кінологічної Федерації (надалі за текстом МКФ) та цього Статуту.
1.4. Як повноправний член МКФ, КСУ представляє інтереси чистопородного собаківництва України на міжнародному рівні на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. "Про заходи удосконалення кінологічної роботи"№13.
1.5. КСУ співпрацює з іншими громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном, державними установами, організаціями з питань, передбачених цим Статутом.
1.6. КСУ створена і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності, рівноправності всіх членів, вільна у виборі напрямків своєї діяльності у межах законодавства.
1.7. Діяльність КСУ поширюється на територію всієї України.
1.8. КСУ набуває прав і обов'язків юридичної особи в установленому законодавством порядку, має свої банківські рахунки, у тому числі валютні, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Президентом КСУ.
КСУ має свою символіку, яка затверджена Президією КСУ та зареєстрована в установленому законодавством порядку.
1.9. Юридична адреса КСУ:

Розділ ІІ
Мета та завдання КСУ

2.1. Метою діяльності КСУ є сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.
2.2. Основними завданнями КСУ є:
- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимоги стандарту породи, які є здібними до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;
- забезпечення діяльності єдиної системи селекції у собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів собак України;
- створення та ведення ідентифікаційного банку даних чистопородних собак України;
- розробка стандартів вітчизняних порід собак;
- стимулювання наукових досліджень в галузі кінології, розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами КСУ та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.

Розділ ІІІ
Напрями і форми діяльності КСУ

3.1. Для досягнення мети та статутних завдань КСУ, у порядку встановленому законодавством, здійснює наступні напрямки діяльності:
- представляє інтереси української кінології у МКФ;
- здійснює племінну роботу з чистопородними собаками, веде племінну книгу чистопородних собак КСУ, використовуючи, в тому числі, племінні книги колективних членів КСУ;
- видає родоводи КСУ із застосуванням абревіатури та логотипу КСУ на чистопорідних собак, власниками яких є індивідуальні та колективні члени КСУ;
- реєструє, здійснюючи відповідну перевірку, родоводи на чистопородних собак, власниками яких є індивідуальні та колективні члени;
- видає родоводи, в т.ч. на підставі зареєстрованих в КСУ внутрішніх родоводів колективних членів;
- створює і утримує ідентифікаційну базу чистопородних собак України;
- здійснює співробітництво в галузі кінології з науковими та учбовими закладами в Україні та за кордоном;
- організує та проводить міжнародні, всеукраїнські та регіональні виставки собак, чемпіонати порід, племінні огляди, випробування службових та мисливських собак, як необхідні племінні заходи, з метою з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак, та відповідності їх міжнародним стандартам згідно вимог МКФ та проводить спортивні та культурні заходи з собаками за національними та міжнародними правилами;
- збирає інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у своїх виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
- поширює інформацію про свої ідеї та цілі;
- вносить пропозиції до органів влади і управління:
- засновує засоби масової інформації;
- організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари для своїх членів;
- здійснює для КСУ навчання, підготовку, удосконалення і атестацію експертів-кінологів, інструкторів, дресирувальників та суддів по спорту з собаками згідно з національними і міжнародними правилами, а також організує навчання працівників рингів, хендлерів, грумерів, заводчиків, та веде облік розплідників, з реєстрацією їх в КСУ і МКФ;
- слідкує за дотриманням кінологічної етики членами КСУ;
- бере участь у благодійній діяльності;
- проводять інші заходи, які сприяють досягненню мети та завдань КСУ, що не суперечать Закону України "Про об'єднання громадян" та не передбачають отримання прибутку.

Розділ ІV
Порядок утворення і діяльності статутних органів КСУ,
місцевих осередків та їх повноваження

4.1. Основою КСУ є місцеві осередки, діяльність яких поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4.2. Діяльність усіх осередків КСУ базується на таких основних принципах:
- дотримання встановлених цим Статутом та статутами (положеннями) місцевих осередків КСУ порядку звітності, періодичності обрання і переобрання статутних органів та їх керівників;
- виконання усіма осередками КСУ рішень керівних органів КСУ та місцевих осередків, ухвалених ними відповідно до цього Статуту та статутів (положень) місцевих осередків КСУ, та чинного законодавства.
4.3. Структура КСУ.
Структуру КСУ складають:
- Кримський Республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські, районні, міські, районні в містах осередки (надалі місцеві осередки, осередки);
- Центральні керівні органи КСУ - З'їзд КСУ, Президентська Рада КСУ, Президія КСУ, Президент КСУ;
- Виконавчий орган КСУ - Головне управління КСУ;
- Ревізійна комісія КСУ.
4.4. Осередки КСУ утворюються і діють відповідно до адміністративно - територіального устрою України.
4.4.1. Кримський Республіканський, обласні осередки КСУ обліковують відповідно районні, міські, районні в містах осередки, що входять до їх складу.
Для кожного осередку КСУ Центральні керівні органи КСУ є керівними органами.
4.4.2. Районні, міські, районні в містах осередки КСУ, які не входять відповідно до складу Кримського Республіканського, обласних осередків, обліковуються безпосередньо Головним Управлінням КСУ.
4.4.3. У межах Автономної Республіка Крим, області, міст Києва та Севастополя, де існує різна підпорядкованість місцевих осередків, створюються Ради керівників осередків КСУ. Діяльність такої Ради, регулюється Положенням про Раду керівників осередків КСУ, затвердженим Президією КСУ.
4.5. Президентська Рада КСУ приймає рішення щодо відкриття новоутвореного місцевого осередку, який береться на облік Головним управлінням КСУ.
Оригінали свідоцтв про реєстрацію місцевих осередків КСУ та їх статутів зберігаються у керівників місцевих осередків, а їхні копії - у Головному управлінні КСУ.
4.6. Місцеві осередки КСУ у своїй діяльності керуються цим статутом та своїми статутами, що затверджені їхніми вищими статутними органами, та погоджені Президією КСУ. Статути осередків КСУ не повинні суперечити статуту КСУ та законодавству України.
Місцеві осередки КСУ реєструються в установленому законом порядку та набувають прав юридичної особи відповідно до вимог Закону.
4.7. З'їзд КСУ.
4.7.1. З'їзд КСУ є найвищим керівним органом, який скликається на підставі рішення Президії КСУ не рідше одного разу на 5 (п'ять) років.
З'їзд КСУ може бути скликаний за ініціативою Президентської Ради КСУ, Президії КСУ, Президентом КСУ або за ініціативою не менше половини місцевих осередків КСУ.
Члени КСУ повідомляються про проведення з'їзду не пізніше ніж за місяць до його проведення. Інформація про час, місце та порядок проведення з'їзду оприлюднюється в засобах масової інформації.
4.7.2. Делегати на З'їзд КСУ обираються на конференціях (загальних зборах) місцевих осередків за нормою представництва та порядком обрання делегатів, встановлених Президією КСУ.
4.7.3. З'їзд КСУ є легітимним за умови реєстрації для участі в ньому та присутності на ньому не менше половини обраних місцевими осередками КСУ делегатів. Присутність офіційного спостерігача від КСУ на звітно-виборних конференціях (загальних зборах) місцевих осередків КСУ є обов'язковою.
Усі рішення приймаються З'їздом КСУ простою більшістю голосів присутніх делегатів, відкритим голосуванням, за винятком випадків, передбачених цим статутом.
Виборні та персональні питання за рішенням З'їзду КСУ вирішуються шляхом відкритого або таємного голосування.
4.7.4. З'їзд КСУ:
- визначає основні напрямки діяльності КСУ, її цілі та завдання;
- визначає кількісний склад Президії та Ревізійної комісії КСУ, обирає (відкликає) її членів строком на 5 (п'ять) років;
- обирає (відкликає) Президента, членів постійних комісій КСУ строком на 5 (п'ять) років;
- делегує право Президентській Раді КСУ, за поданням Президента КСУ, затвердження кандидатури Віце-президента КСУ, який є членом Президії КСУ та Президентської Ради КСУ;
- затверджує статут КСУ та зміни до нього;
- розглядає апеляції на рішення керівних органів, посадових осіб, контрольних органів місцевих осередків КСУ після розгляду цих питань у відповідних постійних комісіях КСУ;
- реалізує право власності на майно КСУ та може передати окремі функції щодо господарського управління майном на Президентську Раду КСУ;
- приймає рішення про припинення діяльності КСУ.
4.7.5. З'їзд КСУ має право взяти до розгляду та вирішення будь-якого питання діяльності КСУ, скасувати рішення будь-яких статутних органів КСУ у разі, якщо вони суперечать цьому Статуту, законодавству або інтересам КСУ в цілому.

4.8. Президентська Рада КСУ.
4.8.1. У період між з'їздами КСУ, діяльністю КСУ керує Президентська Рада КСУ.
Членами Президентської Ради КСУ є керівники всіх місцевих осередків КСУ, керівники колективних членів (колективи всеукраїнських громадських організацій), Президент КСУ та Віце-президент КСУ.
Президентську Раду КСУ очолює Президент КСУ.
Президентська Рада КСУ діє протягом 5(п'яти) років до наступного звітно-виборного з'їзду КСУ.
Ротація членів Президентської Ради КСУ може здійснюватись у разі дострокового переобрання керівника місцевого осередку КСУ чи новоствореного місцевого осередку КСУ. Новообраний керівник місцевого осередку КСУ автоматично стає членом Президентської Ради КСУ замість його попередника.
4.8.2. Засідання Президентської Ради КСУ скликається Президентом КСУ не рідше одного разу на рік і є легітимним у разі присутності на ньому більше половини членів Президентської Ради КСУ.
Засідання Президентської Ради КСУ може бути скликане за ініціативою більшості членів Президентської Ради КСУ.
Рішення Президентської Ради КСУ є легітимними у разі голосування за них більше половини членів, присутніх на засіданні Президентської Ради КСУ. При рівності голосів голос Президента є вирішальним.
4.8.3. У засіданнях Президентської Ради КСУ з правом дорадчого голосу може брати участь голова Ревізійної комісії КСУ, Виконавчий директор КСУ та радники Президента КСУ.
4.8.4. Президентська Рада КСУ:
- планує діяльність КСУ на поточний рік;
- за поданням Президента КСУ затверджує Віце-президента КСУ терміном на 5 (п'ять) років,;
- за своєю ініціативою може скликати з'їзд КСУ на підставі свого рішення;
- приймає рішення про вступ до інших міжнародних громадських організацій;
- приймає рішення щодо прийняття та виключення колективних членів КСУ;
- приймає рішення про створення нових осередків КСУ;
- призупиняє взаємовідносини КСУ з місцевими осередками у разі не виконання ними вимог статуту КСУ;
- обирає почесних членів КСУ;
- за поданням Президента КСУ розглядає апеляції на рішення керівних органів, посадових осіб, контрольних органів місцевих осередків КСУ та КСУ, та рішення постійних комісій КСУ;
- приймає інші рішення щодо діяльності КСУ, які не відносяться до компетенції З'їзду КСУ або передані З'їздом КСУ на розгляд Президентській Раді КСУ.
4.8.5. Рішення Президентської Ради КСУ є обов'язковими для виконання статутними органами КСУ та її осередками, членами КСУ.

4.9. Президія КСУ.
4.9.1. У період між з'їздами та засіданнями Президентської Ради КСУ діяльністю КСУ керує Президія КСУ.
Президію КСУ очолює Президент КСУ та головує на її засіданнях.
4.9.2. Засідання Президії КСУ скликаються Президентом КСУ чи Президією КСУ (на підставі рішення більшості членів Президії КСУ) не рідше одного разу на півроку і є легітимними у разі присутності на них більше половини членів Президії КСУ.
Рішення Президії КСУ є легітимними у разі голосування за них більше половини від членів, присутніх на засіданні Президії КСУ. При рівності голосів, голос Президента є вирішальним.
4.9.3. У засіданні Президії КСУ, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ревізійної комісії КСУ, Виконавчий директор, радники Президента КСУ.
4.9.4. Президія КСУ:
- скликає З'їзд КСУ та визначає місце і час проведення З'їзду КСУ, встановлює і затверджує норми представництва та порядок обрання делегатів на З'їзд;
- розподіляє функціональні обов'язки серед членів Президії КСУ;
- погоджує статути про діяльність новостворених місцевих осередків КСУ та погоджує зміни, внесені до статутів місцевих осередків КСУ;
- затверджує Положення про внески КСУ та інші відомчі документи, які регулюють статутну діяльність КСУ;
- заслуховує та затверджує річні фінансові звіти Головного управління КСУ;
- створює постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи КСУ, визначає їх склад та затверджує положення про їхню діяльність;
- затверджує символіку КСУ;
- приймає інші рішення щодо діяльності КСУ, які не відносяться до компетенції З'їзду чи Президентської Ради КСУ.

4.10. Президент КСУ.
4.10.1. У період між З'їздами, засіданнями Президентської Ради та Президії КСУ поточною діяльністю КСУ керує Президент КСУ.
Президент КСУ обирається та відкликається З'їздом КСУ.
4.10.2. Президент КСУ:
- без доручення представляє КСУ у зовнішніх стосунках;
- має право підпису документів та вчинення дій від імені КСУ;
- має право робити заяви, звернення, публічні виступи тощо від імені КСУ;
- має право підпису фінансових документів;
- скликає засідання Президентської Ради КСУ та Президії КСУ, організує їх підготовку та головує на їхніх засіданнях;
- затверджує структуру та штатний розклад Головного управління КСУ;
- на засіданні Президентської Ради КСУ та Президії КСУ інформує про роботу КСУ;
- має право здійснювати поточний контроль фінансових та матеріальних цінностей КСУ;
- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду, Президентської ради та Президії КСУ;
- надає право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів КСУ;
- може делегувати частину своїх повноважень Віце-президенту.
4.10.3. У разі неможливості виконувати функції (хвороби, тощо) Президента КСУ його обов'язки виконує Віце-президент КСУ, який затверджується Президентською Радою КСУ за поданням Президента КСУ.
Віце-президент КСУ підпорядкований Президенту КСУ та допомагає йому виконувати поточну роботу.

4.11. Головне управління КСУ.
4.11.1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності КСУ, її органів та практичне забезпечення виконання рішень керівних органів КСУ здійснює виконавчий орган - Головне управління КСУ.
Діяльність Головного управління КСУ регулюється положенням, затвердженим Президентом КСУ.
4.11.2. Виконавчий директор Головного управління КСУ призначається Президентом КСУ.
Виконавчий директор Головного управління КСУ приймає участь у засіданнях Президентської ради КСУ, Президії КСУ і має дорадчий голос.
Виконавчий директор Головного управління КСУ здійснює організаційно-технічне керівництво роботою Головного управління КСУ відповідно до Положення про Головне управління КСУ.

4.12. Постійні комісії КСУ.
4.12.1. У КСУ створені та діють постійні комісії (надалі комісії), а саме: Племінна комісія; Сертифікатно-виставочна комісія; Комісія з спорту та робочих якостей; Кваліфікаційна комісія експертів з робочих якостей, спорту та керунгу; Кваліфікаційна комісія експертів з екстер'єру; Комісія з роботи з колективними членами; Комісія з монопородних клубів; Конфліктно-правова комісія.
4.12.2. Члени постійних комісій КСУ обираються на З'їзді КСУ строком на 5 (п'ять) років. Голови та заступники постійних комісій КСУ обираються на першому засіданні цих комісій, про що повідомляється (протокольним рішенням) Головне Управління КСУ.
4.12.3. У разі остаточної неможливості продовження виконання своїх функцій до кінця строку повноважень комісії, у зв'язку зі смертю, довгостроковою хворобою або інших причин, викладених в особистій заяві, його обов'язки виконує один із членів комісії, обраний цією комісією з наступним затвердженням Президією КСУ.
4.12.4. Засідання комісій КСУ є правомочними, якщо на них присутня більшість їхніх членів. Рішення комісій КСУ вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх членів на засіданні комісій.
У випадку, коли голоси розділяються порівну, голос Голови комісії КСУ є вирішальним.
4.12.5. Голови постійних комісій КСУ звітують про свою діяльність на засіданні Президії, Президентської Ради та З'їзді КСУ.
Діяльність постійних комісій КСУ регулюється положеннями про кожну з них, які затверджуються Президією КСУ.
4.13. У КСУ можуть створюватись монопородні клуби (власниками собак однієї породи) як секції КСУ за напрямками діяльності, діяльність яких регулюється Положенням, затвердженим Президією КСУ.

4.14. Ревізійна комісія КСУ.
4.14.1 Ревізійна комісія КСУ (надалі РК) та ревізійні комісії місцевих осередків КСУ є контрольними органами КСУ, які відповідно контролюють і перевіряють статутну та фінансову діяльність КСУ, здійснюють контроль за дотриманням етики в КСУ.
Члени РК КСУ обираються З'їздом КСУ. Голова та заступник голови РК КСУ обираються на засіданні РК КСУ з її членів терміном на 5 (п'ять) років.
Член контрольних органів будь-якого рівня не може входити до складу керівних та виконавчих органів КСУ чи її місцевих осередків.
4.14.2. Голова РК КСУ має право брати участь у засіданнях Президентської Ради та Президії КСУ з правом дорадчого голосу.
4.14.3. Члени ревізійних комісій місцевих осередків КСУ обираються на їхніх конференціях (загальних зборах). Голова та заступник голови ревізійної комісії місцевого осередку КСУ обираються на першому засіданні ревізійної комісії місцевого осередку КСУ.
4.14.4. Діяльність Ревізійної комісії КСУ та ревізійних комісій осередків КСУ регламентуються Положенням про контрольні органи КСУ, що затверджуються Президентською Радою КСУ.

Розділ V
Умови і порядок прийому в члени КСУ, вибуття з неї.
Права і обов'язки членів КСУ

5.1. КСУ має індивідуальне, колективне та почесне членство. Членство у КСУ є фіксованим.
Індивідуальним членом КСУ може бути будь-який громадян України, громадянин іншої держави чи громадянин без громадянства віком від 18 років, який визнає та виконує цей статут, статут (положення) місцевого осередку, де він перебуває на обліку, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань КСУ, сплачує внески.
Колективними членами КСУ можуть бути колективи аналогічних всеукраїнських громадських організацій, які беруть участь у діяльності КСУ з метою виконання мети та здійснення її завдань, сплачують внески та виконують вимоги положень цього статуту.
Колективні члени КСУ регламентують свою діяльність із КСУ відповідно до укладених угод та реалізують свої права та обов'язки через своїх повноважних представників.
Індивідуальні та колективні члени КСУ відповідно до законодавства мають рівні права та обов'язки.
5.2 У КСУ є почесне членство, яке регламентується Положенням про почесне членство, затвердженим Президією КСУ.
Звання "Почесний член" в КСУ може бути присвоєно члену КСУ за особливо важливі досягнення у справі збереження і поповнення породних собак, а також громадським діячам, працівникам культури та науки України, та інших країн за особливі досягнення в реалізації завдань КСУ.
Почесні члени КСУ обираються Президентською Радою чи Президією КСУ відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
5.3. Вступ до КСУ здійснюється:
- індивідуальних членів - на підставі особистої заяви;
- колективних членів - на підставі заяви; рішення колективу зборів громадської організації про вступ до КСУ; копії статуту та свідоцтва про її легалізацію відповідно до законодавства; документи, що підтверджують кількість та чистопородність собак, які зареєстровані в журналі реєстрації родоводів колективу організації - заявника.
Заява індивідуального члена КСУ подається до керівних органів місцевих осередків КСУ, а документи колективних членів - до Президії КСУ.
Рішення приймаються простою більшістю голосів членів відповідних керівних органів, на які покладені зазначені функції відповідно до цього статуту.
5.4. Індивідуальні члени КСУ перебувають на обліку у місцевих осередках КСУ, колективні члени - на обліку у Головному управлінні КСУ.
Керівники місцевих осередків КСУ інформують в кінці поточного року Головне управління КСУ про членів КСУ, які вступили до членів КСУ та стали на облік у місцевих осередках КСУ у поточному році.
5.5. Члени КСУ сплачують внески. Періодичність, розмір та порядок сплати внесків регламентується Положенням про внески, затвердженим Президією КСУ.
5.6. Індивідуальне членство у КСУ припиняється за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви до керівного органу місцевого осередку КСУ, де член КСУ перебуває на обліку;
- колективне членство - шляхом подання до Президії КСУ: заяви про добровільний вихід із членів КСУ, рішення зборів колективу громадської організації про добровільний вихід з колективних членів КСУ.
5.7. Член КСУ може бути виключений із членів КСУ у примусовому порядку за:
- грубе порушення положень статуту КСУ, положень статуту МКФ, положень статуту місцевого осередку КСУ чи законодавства;
- завдання репутації КСУ своєю діяльністю, суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);
- невиконання рішень керівних органів КСУ або її місцевого осередку, виданих у межах наданої компетенції;
- жорстоке поводження із собаками;
- несплату внесків протягом року;
- порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.
5.8. Припинення членства у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу статутних органів КСУ, куди її було обрано чи призначено.
5.9. Рішення про примусове виключення із членів КСУ може бути оскаржене:
- індивідуального члена КСУ - до Президії КСУ після попереднього розгляду Конфліктно-правовою комісією;
- колективного члена - до З'їзду чи Президентської Ради КСУ після попереднього розгляду Комісією по роботі з колективними членами.
5.10. Виключеним членам КСУ членські внески не повертаються.
5.11. Право вступу до членів КСУ повторно примусово виключений член КСУ може вступати не раніше ніж через 6 місяців за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторно.
5.12. Член КСУ має право:
- здійснювати діяльність з метою реалізації статутних завдань КСУ;
- обирати та бути обраним до керівних та контрольних статутних органів, постійних комісій КСУ;
- брати участь у конференціях (загальних зборах) місцевих осередків КСУ, З'їзді КСУ;
- вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю КСУ, та вживати заходів до їх вирішення;
- отримувати інформацію з питань діяльності КСУ;
- подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу КСУ та місцевого осередку КСУ;
- при незгоді з рішеннями будь-якого органу або посадової особи КСУ - оскаржувати це рішення до відповідних керівних органів КСУ, Конфліктно-правової комісії КСУ;
- брати участь у засіданнях керівних органів КСУ та місцевих осередків КСУ при розгляді питань, які їх стосуються;
- з власної ініціативи припинити членство у КСУ.
5.13. Член КСУ зобов'язаний:
- дотримуватись положень статуту КСУ та положень статуту МКФ;
- сприяти поширенню мети та завдань КСУ;
- брати активну участь у здійсненні статутних завдань та заходів КСУ;
- дотримуватись норм моралі та етики;
- бути відповідальним за якість поголів'я собак, які використовуються ними в племінному розведенні;
- сплачувати внески;
- виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.
5.14. За активну участь у діяльності КСУ та сприяння розвитку кінології в Україні його члени та інші громадяни можуть заохочуватись, а саме:
- оголошення подяки;
- матеріальне заохочення (преміювання);
- нагородження цінним подарунком;
- нагородження почесною грамотою;
- присвоєння звання почесного члена КСУ.

Розділ VІ
Джерела надходження і порядок використання коштів
та іншого майна КСУ, порядок звітності

6.1. КСУ є неприбутковою організацією.
6.2. У власності КСУ можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення та виконання її статутних завдань.
КСУ набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших, не заборонених законом.
6.3. КСУ також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, утворених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
6.4. КСУ самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.
6.5. Місцеві осередки КСУ, які є юридичними особами, самостійно володіють, користуються та розпоряджаються власним рухомим та нерухомим майном, яке було придбано за власні кошти.
КСУ може надавати в оперативне управління своє майно місцевим осередкам КСУ. Таке майно є власністю КСУ.
6.6. Право власності КСУ реалізує З'їзд КСУ. Окремі функції щодо господарського управління майном можуть бути покладені З'їздом КСУ на Президентську Раду КСУ чи Президію КСУ.
6.7. Кошти КСУ формуються за рахунок:
- вступних, членських, цільових та благодійних внесків членів КСУ;
- благодійних внесків громадян України та іноземних громадян, добровільних внесків організацій на культурні та спортивні заходи з собаками, які забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню;
- надходжень від діяльності підприємств, госпрозрахункових організацій, створених КСУ;
- надходжень від місцевих осередків КСУ цільових внесків на виконання статутних завдань КСУ.
6.8. Кошти та майно КСУ спрямовуються на виконання статутних завдань, передбачених статутом КСУ.
6.9. КСУ та створені нею госпрозрахункові установи та організації в установленому законодавством порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. КСУ у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.
6.10. З метою виконання статутних завдань і цілей КСУ може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку встановленому законом.

Розділ VІІ
Порядок внесення змін до статуту КСУ

7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Статуту КСУ належить кожному члену КСУ.
Процедурний порядок внесення до розгляду таких пропозицій регламентується Положенням про внесення змін до статуту КСУ, що затверджується Президентом КСУ.
7.2. Зміни до статуту КСУ приймаються рішенням З'їзду КСУ, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (двох третіх) кількості присутніх та зареєстрованих на З'їзді делегатів.
7.3. Зміни, внесені до статуту КСУ, підлягають обов'язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.

Розділ VІІІ
Порядок припинення діяльності КСУ і вирішення
майнових питань, пов'язаних з її діяльністю

8.1. КСУ може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (поділом, злиттям, приєднанням) чи ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску) за рішенням З'їзду КСУ.
КСУ може бути ліквідована за рішенням суду.
8.2. Рішення про реорганізацію (поділ, злиття, приєднання) чи саморозпуск КСУ приймається З'їздом КСУ, якщо за нього проголосувало більше 3/4 (трьох чвертей) присутніх та зареєстрованих на ньому делегатів.
Після реорганізації (поділу, злиття, приєднання) КСУ майно та кошти передаються правонаступнику.
Після прийняття рішення З'їздом КСУ про саморозпуск З'їзд створює ліквідаційну комісію.
8.3. Припинення діяльності КСУ передбачає припинення членства в КСУ та припинення діяльності її місцевих осередків.
8.4. У випадку припинення діяльності КСУ шляхом саморозпуску всі питання щодо використання майна та коштів КСУ вирішується ліквідаційною комісією, створеною на З'їзді КСУ.
Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно КСУ, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами КСУ і передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду.
У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду кошти та майно КСУ спрямовуються в дохід держави.
Якщо рішення про ліквідацію КСУ прийняте в судовому порядку, усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.